Privacybeleid

De Europese privacyverordening (General Data Protection Regulation GDPR) bepaalt dat organisaties vanaf 25 mei 2018 hun klanten moeten laten weten welke gegevens ze digitaal bijhouden en aantonen dat die gegevens ook veilig bewaard worden. Ook scholen dienen te voldoen aan de Europese privacywetgeving.

Wij hechten veel waarde aan privacy en communicatie en willen er dan ook voor zorgen dat je op de hoogte bent over dit onderwerp.

Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de schoolorganisatie, leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders.

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, kan je een mail sturen naar privacy@ksgrootbornem.be

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek en na afspraak- deze gegevens inzien.

Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

De school publiceert geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op de website, sociale media zoals Facebook of Twitter, …

De beeld- of geluidopnames gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden of opnames staat. Sfeerfoto’s kunnen algemeen genomen worden, ter illustratie van de sfeer tijdens een schoolactiviteit en om de schoolactiviteit aan te tonen.

De school heeft toestemming nodig om herkenbare beelden van kinderen te publiceren. Leerlingen van 13 jaar of ouder mogen zelf toestemming geven. Voor leerlingen die jonger zijn dan 13 jaar heeft de school toestemming nodig van de ouders of voogd.

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou of je ouders/voogd om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al is er toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen beeld- of geluidsopnames maken.

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Bewakingscamera’s

Wij maken we gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

Doorzoeken van lockers en rugzak/boekentas

Als de directie of een ander personeelslid vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt wat betreft het bezitten of drinken van alcoholische dranken of verdovende middelen, het bezitten van gestolen goederen en wapens dan heeft de directie of het personeelslid het recht om de inhoud van je locker (op school) of rugzak/boekentas  in jouw bijzijn te controleren en dit zowel op school als tijdens een ééndaagse of meerdaagse activiteit (extra-muros) georganiseerd door de school.

Welke informatie houdt de school digitaal bij?

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden (enkel van toepassing voor OLVP Bornem secundair onderwijs)

Waar wordt digitale informatie bijgehouden?

De school gebruikt daarvoor in het bijzonder volgende digitale pakketten:

 • Wisa (alle scholen van de VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem)
 • Office 365 (alle scholen van de VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem)
 • Smartschool (alle scholen van de VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem)

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Met de leverancier van de diverse pakketten is contractueel vastgelegd dat deze informatie enkel door de school kan geraadpleegd en gebruikt worden. De leverancier zorgt ervoor dat de data voldoende afgeschermd zijn tegen ongewenste bezoekers. Jouw gegevens zijn dus veilig. Alleen wie een login heeft, kan ze raadplegen. Het digitaal systeem is zodanig opgezet dat medewerkers alleen informatie zien die relevant is voor hen in functie van de opdracht die ze uitvoeren op school.

Hoe lang blijft de informatie bewaard?

Het leerlingendossier met informatie van het lopende jaar wordt jaarlijks bekeken. Informatie die in het belang is van het kind, van het leren of leven op school en/of die betrekking hebben op de studieloopbaan blijven behouden en worden overgedragen naar een volgend schooljaar zolang het kind ingeschreven is op school. De overige informatie wordt gewist.

Persoonsgegevens van de leerling en het leerlingendossier over de hele studieloopbaan moeten minstens 30 jaar bewaard worden. Reden: als je een attest, certificaat of diploma zou verliezen, moet de school altijd een kopie kunnen afleveren.

Gegevens die de overheid gebruikt om te berekenen welke middelen de school krijgt/heeft gekregen, moeten 15 jaar bewaard blijven. Nadien worden ze gewist.

Contactformulieren

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wat zijn cookies en wat doen ze?

Disclaimer

Bekijk onze disclaimer.

Interessante websites:

https://www.ikbeslis.be/

https://www.privacycommission.be

https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/

“In zeven stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs”

Bijlagen: